NAŠA FILOZOFIA

Súčasný šport predstavuje prostriedok rozvoja osobnosti, šport upevňuje zdravie človeka, je prostriedkom boja proti rasizmu, drogám a netolerancii, zvyšuje národné povedomie a vlastenectvo, je prostriedkom trávenia voľného času a je jedným z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich ekonomických odvetví na svete.

To je dôvod na to, aby ho náš atletický klub v spolupráci z mestom Lučenec a inými klubmi neustále rozvíjal, skvalitňoval, a aby mesto vstúpilo a zastrešilo niektoré odvetvia športu, čím by sa sčasti vyriešila finančná otázka a otázka materiálno technického zabezpečenia jednotlivých športových odvetví v mládežníckych kategóriách.

Uplatnenie koncepcie rozvoja športu v podmienkach mesta mu zabezpečí dostatočnú propagáciu a zviditeľnenie nielen na Slovensku, ale v rámci celej Európskej únie. Tým by sa Mesto stalo baštou športu, vybuduje si dobré meno a prácou s mládežou prispeje k rozvoju športu a výchove mladých talentov pre Slovenský šport.

HISTÓRIA A ANALÝZA SÚČASNÉHO STAVU

Od roku 1886 v našom meste evidujeme organizovanú atletiku. Po zmenách v celkovej štruktúre československej telovýchovy vznikali rôzne formy klubov. Po roku 1989 atletika prechádzala novým demokratickým myslením, čo malo za dôsledok že vznikli tri kluby. Mestská atletika sa začiatkom roku 2007 zjednotila do súčasnej progresívnejšej podoby.

ZDROJE FINANCOVANIA

Financovanie športu na Slovensku závisí od úrovne danej športovej aktivity a od jej významu pre obyvateľov.

Združením prostriedkov samosprávy, športových organizácií a štátu je potrebné vytvárať materiálnu bázu pre rozvoj atletiky v Lučenci a zabezpečiť tak viaczdrojové financovanie:

 • Z rozpočtu mesta Lučenec
 • Reklamní partneri a sponzori
 • Štátne zdroje:
 • Ministerstvo školstva SR - dotácie poskytované prostredníctvom sekcie štátnej starostlivosti o šport, SAZ,
 • Podpora Slovenského olympijského výboru
 • Podpora atletiky podnikateľskými subjektami
 • 2% z dane z príjmov PO a FO
 • Príspevky rodičov
 • Členské príspevky

ORGANIZOVANIE PODUJATÍ

 • halový výškarský míting Lučenecká latka
 • atletické preteky žiactva na úrovni mesta, okresu, regiónu
 • atletické preteky dorastu na úrovni mesta, okresu, regiónu
 • atletické preteky veteránov
 • spoluorganizovanie Novohradských hier 
 • žiakov + dorastu
 • spoluorganizovanie medzinárodných atletických pretekov EUROFEST
 • Vianočný beh mestom Lučenec

CIELE KLUBU

 • Zvýšiť finančnú podporu mládežníckej atletiky v meste Lučenec
 • vytvoriť cielený systém budovania kvality s vyústením do úspešnej reprezentácie mesta a Slovenska v medzinárodnej konfrontácii.
 • Výchova vlastných športovcov - odchovancov, ktorí sa dostanú do reprezentačného výberu SAZ
 • Zlepšiť materiálno - technologické vybavenie, čím sa dosiahne vyšší štandard týchto zariadení a zabezpečí sa ich efektívnejšia využiteľnosť
 • Zvýšenie propagácie športu v meste, na školách a v médiách.
 • Zlepšiť zdravotný stav obyvateľstva prostredníctvom športu.